Insan Kompleksinin Incelenmesi  Elementler

elements.jpg

Elementler. Minik idarecilerimiz. Neden minikler acaba? Aldığımız zihinsel eğitim ile doğa ile bağ kuramayan bireyler için elementler  aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir. 

Gözlediğiniz evrende bunlar oladursun, insanın üzerinde çalışan güçlere bakalım. Beş element vücudumuzda çalışır. Dört element gezegen üzerinde çalışır. 

Dikdörtgen ve pentegram. Dört ve beş. ve üç. Bunlar yasalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 4,1,2 ve 3. Bir iki ve üç. Üçgen. 4 buranın işleri, görünür işler. Beş insanın temel kodu. Beş=insan=H. 

Beş element bedenin işleyişinde, beden formumuzda, kişiliğimizde,kişiliğimizde, hastalıklarımızda, negatif ve pozitif yanlarımızda gibi birçok alanda kendini gösterir. 

Buradaki başlığı güncelleyeceğim. 

Ateş, toprak,metal,su ve ağaç. Metal, eterde olabiliyor. Ancak bedendeyiz, o yüzden metali alıyoruz. 

Metal dostlar ciğerler ve kalın bağırsak. 

Buraya döneceğiz. 

1. Elementler Hakkında


Yaratılmış olan her şey, makrokozmos ve mikrokozmos, küçük ve büyük dünyalar elementlerle yaratılmıştır. Bu nedenle, inisi- yasyonun en başından bu güçleri ele alacak, derin ve çok katlı anlamlarını özellikle vurgulayacağım. Okült yazında elementlerin güçleri hakkında bugüne kadar çok az şey söylenmiştir , bu yüzden hâlâ bir bilinmez olan bu alanı incelemeyi ve elementsel kuralları örten perdeyi açmayı kendime görev edindim. İnisiye olmayanları elementlerin varlığı ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmekle kalmayıp ileride bu güçleri pratik olarak kullanmalarını sağlamak hiçbir şekilde kolay bir iş değildir .
Bütün evren, çarkları iç içe geçmiş olup birbirine bağlı olan bir saatten farklı değildir. Kavranabilir en yüce varlık olarak Mabud fikri bile elementlere benzeyen yönlere bölünebilir. Bu konunun ayrıntıları Tanrı-fikriyle ilgili bölümde bulunabilir.


En eski doğu metinlerinde elementler tatva olarak adlandırılmıştır. Avrupa yazınındaysa bunlar sadece iyi etkileri açısından ele alınır ve istemediğimiz etkilerine karşı uyarılırız; yani belli işlerin tatvalarm etkileri altında yerine getirilebileceği ya da o işin hiç yapılmaması söylenir . Bu sözün doğruluğuna kuşku yoktur, ancak bugüne kadar yayınlanmış olan bilgiler, sadece elementlerin hafif etkilerine işaret etmekle yetinirler . Tatvalarm kişisel kullanımıyla ilgili olarak elementlerin etkileri, astroloji kitaplarından yeterli ölçüde öğrenilebilir .


Ben elementlerin sırlarının daha derinlerine iniyorum, dolayısıyla kendime farklı bir anahtar seçiyorum. Bu anahtar astrolojik anahtara benzese de, aslında, onunla hiçbir ilgisi yoktur. Anahtarı hiçbir şekilde bilmeyen okuyuculara, onu çeşitli şekillerde kullanmayı öğreteceğiz. Elementlerin etkileri ve analojileri aşağıdaki bölümlerde sırayla ve ayrıntılı olarak inceleneçektir Bu bölümler konuyu yalmzca teorik olarak açıklamakla kalmayacak, doğrudan pratik kullanıma işaret edecektir . Çünkü en büyük Sır burada saklıdır.


En eski bilgelik kitabı olan Tarot’ta elementlerin bu büyük sırrıyla ilgili bazı şeyler yazılmıştır. Bu eserin ilk sayfası olan majisyen kartı, elementlerin bilgisine ve elementlere hâkim olmayı işaret eder. İlk kartta kılıç ateş elementini, asa hava elementini, kupa su elementini ve sikke toprak elementini gösterir . Yüksek bilginin gizemlerinde majisyenin ilk Tarot kartı olması, elementlere hâkim olmanın inisiyasyonun ilk adımı olduğunu kanıtlar.
Bu tradisyonun aşkına, dikkatimi ilk önce elementlere yönelteceğim; çünkü ileride göreceğiniz üzere elementlerin anahtarı her derde devadır ve bu anahtarın yardımıyla ortaya çıkan bütün sorunlar çözülebilir .


Hinduların tatva sıralaması aşağıdaki gibidir:


Akaşa: esir elementi
Tejas: ateş elementi
Waju: hava elementi
Apaş: su elementi

Prithivi: toprak elementi


Hint öğretisine göre beşinci tatva, akaşa ilkesinden daha kesif dört tatva çıktığı söylenir . Sonuç olarak akaşa nihai sebeptir ve beşinci güç, yani beşinci element olarak görülür. Aşağıdaki bölümlerden birinde okuyucuya bu en latif element olan akaşayla ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim. Bütün bu bölümlerde her elementin kendine özgü nitelikleri, en yüksek plandan başlayıp en kesif maddi düzeye kadar anlatılacaktır. Okuyucu daha şimdiden yaratımın büyük sırrını analiz etmenin, herkese elle tutulur bir resim oluşturacak şekilde konuyu anlatmanın hiç de kolay bir iş olmadığını anlamıştır.


Elementlerin analizi de tartışılacak, onların büyük pratik önemi vurgulanacaktır. Öyle ki her bilimci -kimyacı, hekim manyetizmacı, okültist, mistik, majisyen, kabalacı, yogi ve benzeri- ondan pratik faydalar elde edebilsin.


.Okuyucunun konuya doğru bir şekilde yaklaşmasını, ona en uygun bilgi dalıyla ilgili uygulamak bir anahtar bulmasını sağlayabilirsem, kitabım amacına ulaşmış olacaktır . 

2. Ateş Elementi


Daha önce söylendiği gibi akaşa, yani esiri ilke, elementlerin köken sebebidir. Doğu metinlerine göre akaşadaıt doğan ilk element Tejas, ateş ilkesidir. Bu element ve bütün diğerleri sadece bizim kaba maddi planımızı değil, yaratılmış olan her şeyi etkilerler. Ateş ilkesinin temel nitelikleri sıcaklık ve genişlemedir . Dolayısıyla başlangıçta yaratılmış olan her şey ateş ve ışık olmalıdır, nitekim Kitabı Mukaddes’te şöyle yazar: “Fiat Lux” - Işık Olsun. Işığın kaynağı, kuşkusuz, ateşte aranmalıdır. Her elementin, dolayısıyla ateşin iki kutbu vardır ; etkin ve edilgen, yani artı ve eksi. Artı her zaman yapıcı, yaratıcı, üretken kaynakları, eksiyse bütün yıkıcı ve çözücü şeyleri gösterir . Her elementte kesin bir şekilde ayrılması gereken iki temel nitelik vardır. Dinler her zaman etkin olanı iyi, pasif olanı kötü olarak görmüştür . Oysa temelde iyi veya kötü diye bir şey yoktur; bunlar beşeri algıdan başka bir şey değildir. Evrende ne iyi ne de kötü vardır; her şey değişmez yasalara göre yaratılmıştır, Ulu- hiyet bunlara yansır. Bu kuralları öğrenerek Mabud’a yaklaşmamız mümkün olur .


Daha önce bahsettiğimiz üzere ateş ilkesi genişleme niteliğine sahiptir , daha iyi kavranması için buna elektrik akım diyeceğim Bu tanım, her ne kadar belli bir benzerliği olsa da, kaba maddi elektriği işaret etmez. Herkes genişleme niteliğinin, uzanım niteliğiyle aynı olduğunu hemen görecektir . Bu temel ateş ilkesi yaratılmış olan her şeyde uyku halinde veya etkin halde bulunur . Aslına bakarsanız, küçücük bir kum tanesinden görünen veya görünmeyen en yüce töze kadar bütün evrende vardır bu ilke. 

3. Su Elementi


Yukarıdaki bölümde etkin element ateşin niteliklerini ve kaynağım inceledik, Bu bölümde zıt ilke olan su ilkesini anlatacağım. Bu ilke de esiri ilke olan akaşadan gelmiştir . Fakat ateşe kıyasla hayli zıt niteliklere sahiptir . Bu temel nitelikler soğukluk ve büzülmedir. Bu ilkenin de yine iki kutbu vardır; bunlardan biri etkin, yapıcı, hayat verici, besleyici, koruyucu kutup iken, diğeri yıkıcı, çözücü, fermente edici, parçalayıcı ve bölücüdür. Bu element temel büzülme ve daralma niteliğine sahip olduğu için, manyetik akımı üretir Ateş ve su bütün her yerde işler haldedir . Yaratımın kurallarına göre ateş ilkesi kendi içinde zıt kutbu su ilkesini içermeseydi varlığa gelemezdi. Bu iki element ateş ve su, her şeyin kendinden yaratıldığı temel elementlerdir. Bu gerçeğin bir sonucu olarak bu iki elementi her yerde görebiliriz. Bunlar elektrik ve manyetik akımlarıyla zıt kutupları gösterirler.


4. Hava Elementi


Akaşadan çıkan başka bir element de hava elementidir . İnisiyeler bu elementi gerçek bir element olarak görmezler , ona ateş ve su ilkelerinin arabulucusu görevini verirler . Böylece hava ilkesi kendine özgü bir yolla, su ile ateşin etkin ve edilgen faaliyetleri arasında aracı görevi görerek nötr bir denge tesis eder. Etkin ve edilgen ateş ve su elementlerinin etkileşimi yoluyla tüm yaratım harekete dönüşmüştür.


Hava ilkesi arabuluculuğuyla ateşten sıcaklığı, sudan nemi almıştır. Bu nitelikler olmadan hiçbir hayat var olamaz. Bu iki nitelik hava ilkesine iki kutup verir, yani olumlu sonuçta hayat veren kutup, olumsuz yönüyle yıkım getiren kutup.


Bunlara ilaveten söylemem gerekir ki ismi geçen elementler olağan ateş, hava ve su olarak görülmemelidir. Bunlar, söz konusu latif elementlerin kaba maddi planda yansımalarıdır; fakat biz bütün elementlerin evrensel nitelikleriyle ilgileniyoruz.

5. Toprak Elementi


Hava ilkesinin tam bir element olmadığı sözü toprak elementi için de geçerlidir. Yani yukarıda bahsedilen üç elementin etkileşimiyle toprak elementi doğmuştur ve son element olarak bütün diğer elementlerin katılaşmasıdır Bu nitelik sayesinde yukarıda bahsedilen üç element somut bir biçim kazanır. Fakat üç elementin eylemlerinin aynı zamanda uzay, ölçü, ağırlık ve zamanla sınırlanması başlar.


Üç elementin toprak elementiyle birlikte karşılıklı etkileşimi, bu şekilde tetrapolar hale gelir, bu yüzden toprak ilkesine 4 kutuplu mıknatıs taşı denebilir. Toprak elementinin kutupluluğundaki akım elektromanyetiktir . Yaratılmış olan bütün hayat, tüm elementlerin dördüncü ilkede, yani toprak elementinde etkin olmasıyla açıklanabilir. “Fiat,” -ol- bu elementte vücut bulmayla gerçekleşmiştir .

 

Elementlerin doğada, hayvanlar aleminde ve insanlar üzerinde vs diye sayabileceğimiz çeşitli alan ve krallıklardaki özel etkilerinin ayrıntılarını sonraki bölümlerde bulacaksınız. Önemli olan okuyucunun evrenin atölyesi ve elementsel ilkelerin etkileri hakkında kaba bir fikir edinmesidir.

* Hermesçi Bilimlere Giriş, Franz Bardon'un pratik hermesçiliği öğrettiği/anlattığı kitabından yararlanılmıştır.